İşe İade Davası ve Sonuçları

İşe İade Davası Kavramı

İşe iade davasının hangi durumlarda açılabileceği 4857 sayılı İş Kanunda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kanunun 20. maddesindeİş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iadesi talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bunun yanında işe iade davası açılabilmesi için, İş Kanunu 18. maddesinde belirtilen koşulların oluşması gerekmektedir. Yani detaylarına “İş Güvencesi Hükümleri Nedir” başlıklı yazımızda yer verdiğimizi işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması gerekmektedir.

İş Güvencesi Kavramı

İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçiler belirli koşullarda iş güvencesi hükümlerine tabi olmaktadır. İş güvencesi ise işverenlerin, sebep göstermeden veya geçerli bir sebep ortaya koymadan işçiyi işten çıkarmalarına karşı koruyan hükümlerdir. Kısacası fesih için geçerli bir nedene dayanma zorunluluğudur. Bu kapsamda iş güvencesi hükümlerine tabi olan işçiler kanunda belirtilen koşullar dışında işten çıkarılmaları durumunda işe iade davası açma hakkına sahip olacaklardır.

4857 sayılı Kanunun feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı 18. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.”.

İşe iade davası açmadan önce işçinin
arabuluculuğa başvurması zorunludur
İşe İade Davasının Koşulları

İş Kanunu hükümleri kapsamında işe iade davasının koşullarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Otuz ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerinde çalışmak

En az altı aylık kıdeme sahip olmak

– Belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olarak çalışmak

– İşverence iş sözleşmesinin “İşverenin Geçerli Nedenle Fesih Hakkı” ve “İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı” yazılarında belirtilen koşullara göre feshedilmemesi

Yukarıda bahsedilen dört koşulun sağlanması durumunda işçi işe iadesi için dava açmadan önce 12.10.2017 tarihinde kabul edilen ve 25.10.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7036 sayılı Kanun gereği arabuluculuğa başvurmak zorundadır. İşverence fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde arabuluculuğa başvuran işçi, bu görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda ise son tutanağın düzenlenmesinden itibaren 2 hafta içerisinde işe iade davası açabilecektir.

İşe İade Davası Sonuçları

İşe iadesi için dava açan işçi, feshin geçersizliğini ileri sürmektedir. Buna karşılık işverenin feshin geçerli bir nedene dayandığını ispat etmek zorundadır. Burada ispat yükü işverenin üzerindedir.

Mahkemece davanın neticesi olarak işçinin işe iadesine kara verilmesi durumunda işçi tarafından işverene başvuruda bulunulması gerekmektedir. 4857 sayılı Kanunun 21. maddesi kapsamında işçi 10 iş günü içerisinde işverene başvurmazsa fesih geçerli hale gelecektir. İşveren, işçinin başvurusu sonrasında bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatın miktarı Kanunun 21. maddesi 1. fıkrasındaen az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.” şeklinde düzenlenmiştir.

İşe iade davasını kazanan işçinin 10 gün
içerisinde işveren başvurması zorunludur
Boşta Geçen Süre Ücreti

İşe iadesine karar verilen işçi için verilen kararda 4 aylık boşta geçen süre ücretine hükmedilmektedir. Bu ücret geçersiz feshe maruz kalan ve dava sonuçlanıncaya karar ücretinden mahrum kalan işçiyi korumak için getirilmiş bir hükümdür. Buna göre işveren, dava sonucunda 10 günlük süre içerisinde işverene işe başlatılmak üzere başvuran işçiye boşta geçen süre ücreti öder. Bu tazminat 4 aylık ücretinin karşılığı olması nedeniyle çıplak ücret değil giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Örneğin, 3000,00 TL çıplak brüt ücret, 300 TL yemek yardımı ve 200 TL yol yardımı alan bir işçinin 4 aylık ücreti;

(3000,00 + 300,00 + 200,00) x 4 = 14.000,00 TL

olarak hesaplanacaktır. Burada yemek ve yol ücreti de dâhil edilerek hesaplanması gereklidir. Ayrıca söz konusu ödenen rakam bir ücret karşılığı olduğundan dolayı işçi bu dönem de çalışmış gibi gösterilmelidir. Bunun içinde işverence SGK’ya 4 aylık prim bildirgeleri verilmeli sigorta primleri ödenmelidir. Yine sigorta primleri ile birlikte yapılacak tazminat ödemesinden gelir vergisi ve damga vergisi de tahakkuk ettirilmelidir.

İşe İade Tazminatı

İşçinin işe iadesine ilişkin davayı kazanması durumunda boşta geçen süre ücretinin yanında işe iade tazminatı da söz konusu olabilir. Ancak bu tazminatının söz konusu olabilmesi için işçinin davanın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde başvurması ve işverenin 1 ay içerisinde işçiyi işe başlatmaması gereklidir. Aksi durumda 1 ay içerisinde işçinin işe başlaması halinde işe iade tazminatı söz konusu olmayacaktır.

İşe İade Davası ve Sonuçları” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial