Eksik Borç

Hukuk sistemimizde belirli nedenlerle bazı borç türlerinde, borçlunun cebri icra yoluyla ifaya zorlanması istenmemiştir. Bu borç türlerine hukukumuzda “eksik borçlar” diyoruz. Eksik borç , taraflar arasında talep edilebilmesi mümkün olan ancak cebri icra yoluyla borçlunun ifaya zorlanması mümkün olmayan borçlardır. 

Hukukumuzda dört çeşit eksik borç türü vardır. Bunlar;
               

a) Kumar ve bahis oyunlarından kaynaklanan borçlar

b) Evlenme simsarlığından doğan borçlar

c) Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesinden doğan borçlar

d) Zamanaşımına uğramış borçlar

Kumar ve Bahis oyunlarından kaynaklanan borçlar

Türk Borçlar Kanunumuzun 604. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.”. Söz konusu hüküm gereği bu borçların borçlusunun ifaya zorlanması mümkün olmamaktadır.

Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar

6098 sayılı Kanunun 524. maddesinde evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamayacağı ve takip yapılamayacağı hükme başlanmıştır. Evlenme simsarlığı, evlilik düşüncesine sahip iki kişinin arasında aracılık yapılması ve sonrasında evlilik sözleşmesinin kurulmasının sağlanmasıdır. Hukukumuzda evlenme simsarlığı durumunda bir ücret kararlaştırılması halinde bu ücretin ödenmemesinden kaynaklanan borç, eksik borç olarak hüküm altına alınmıştır.

Ahlaki Bir Ödevin Yerine Getirilmesinden Doğan Borçlar

Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi olarak belirtilen durum aslında kişinin bakmakla yükümlü olmadığı aile bireylerine veya akrabalarına ahlaki bir sorumluluk hissi ile yapmış olduğu yardımlardan ve nafaka ödemelerinden kaynaklanan borçlar eksik borç olarak belirtilmiştir. Söz konusu husus 6098 sayılı Kanunun 78. maddesinde düzenlenmiştir.

Zamanaşımına Uğramış Borçlar

Hukukumuzda kural olarak 10 yıllık genel zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Ancak belirli bazı borç ilişkilerinde farklı zamanaşımı süreleri de söz konusu olmaktadır. Kanun koyucunun borç ilişkisinde borçlu taraf lehine belirlemiş olduğu zamanaşımı süresi borçlunun ifaya zorlanabilmesi için çok önemlidir. Kanunun 78. maddesinde Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından … kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez” hükmü ile zamanaşımına uğrayan borçların geri istenemeyeceği belirtilmiştir.

Eksik borçlar hukukumuzda bazı gerekçelerle diğer borç ilişkilerinden farklı düzenlenmiştir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki söz konusu borçların cebri icraya zorlanamaması ifa edilemeyeceği anlamına da gelmemektedir. Şayet borçlu taraf, rıza ile bu borcu ifa ederse söz konusu borcun ifa edildiği gerçeği değişmeyecektir. Sadece bu borçların cebri yoluyla yani mahkemeler ya da icra daireleri aracılığıyla ifaya zorlanamayacağını ifade etmektedir.

Eksik Borç” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial